Fastsatt på årsmøtet 7. februar 2001, med endringer av 28.februar 2006, 2.april 2008, 17. mars 2009, 13. mars 2014, 14. mars 2017, 14. mars 2018, 30. mars 2022, 27. mars 2023 og 5. mars 2024.

Norsk Bavaria Klubb ble stiftet i mai 1998.

§ 1 Navn
Klubbens navn er Norsk Bavaria Klubb.

§ 2 Formål
Formålet til klubben er å ivareta felles interesser for eiere av Bavaria-seilbåter. Klubben skal være et forum og møteplass til glede og nytte for medlemmene og således også bidra til interessen for Bavaria-båter i Norge. Klubben skal stimulere til engasjement hos medlemmene.

§ 3 Juridisk enhet

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemskap

4.1.
Alle eiere av Bavaria seilbåter kan bli medlem. Også personer uten båt kan bli medlem. Medlemmet må godta klubbens vedtekter og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig når kontingent er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent være betalt. Et medlemskap gir 1 stemme.

4.2.
Medlemmer som gjennom sin handling skader klubben kan etter forslag fra styret ekskluderes fra klubben. Beslutningen fattes på årsmøtet.

4.3.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

§ 5 Kontingent

Årsmøtet fastsetter kontingenten for påfølgende år som, sammen med eventuelt bladabonnement, skal betales forskuddsvis til tid som fastsettes av styret. Utmelding må skje skriftlig innen 15. januar for at medlemmet skal være fritatt fra å betale. Ved utmelding refunderes ikke betalt beløp.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

Medlemmer som ikke betaler etter purring kan ekskluderes.

Medlemmer av styret skal ikke betale kontingent. Styret kan innvilge fritak for personer som gjør en innsats for klubben.

§ 6 Årsmøtet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned. Det bekjentgjøres senest 14 dager før møtet. Forslag sendes innen den frist styret bestemmer. Innkalling skal bekjentgjøre de saker som skal behandles. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet, men kan sende en representant om man er forhindret fra å møte. Møtet kan avholdes digitalt. Møtet fatter vedtak med det antall stemmer som er til stede, enten fysisk eller digitalt.

Årsmøtet behandler:

  • Valg av møteleder, referent og en til å medundertegne protokollen, samt godkjenning av innkallingen
  • Årsmelding 
  • Revisorbekreftet regnskap
  • Budsjett
  • Innkomne forslag
  • Kontingent
  • Valg av styret
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen, i utakt slik at kontinuitet sikres. Samtlige kan gjenvelges. Gjenvalg kan gjøres gjeldende for ett år.

Vedtak er gyldig ved alminnelig flertall.

Styret har fullmakt til å oppnevne midlertidige styremedlemmer frem til ordinært årsmøte som erstatning for eventuell fratreden gjennom året. Videre har styret, innenfor rammen av antall styremedlemmer, jf. § 9, fullmakt til å oppnevne ett styremedlem med funksjonstid frem til ordinært årsmøte.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Slikt kan holdes når styret eller minst 10 % av medlemmene finner det nødvendig. Møtet skal organiseres som et vanlig årsmøte.

§ 8 Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det riktig. De skal bekjentgjøres minst 14 dager før.

§ 9 Ledelse
Klubben ledes av styret. Dette består av fra 5 til 9 medlemmer, inkludert ledere av lokalstyrer, jf. §10.  Styret skal ha en leder og en økonomiansvarlig. Styret konstituerer seg selv. Styret kan opprette komiteer for ulike oppgaver. Styrets vedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett til klubbens midler og rett til å vedta bruk til formål vedtatt på årsmøtet. Regnskapsåret går fra 1.1. til 31.12. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall, ved stemmelikhet avgjør styreleder.

Styrets leder og ett styremedlem har i fellesskap rett til å tegne klubben.

§ 10 Lokal avdelinger
For å ivareta medlemsaktiviteter i regioner med et tilstrekkelig medlemsgrunnlag, kan det opprettes lokalavdelinger i samråd med styret. Lokalavdelingene ledes av et lokalstyre som velges på lokalt årsmøte blant medlemmene i regionen. Lokalstyret konstituerer seg selv. Lokalavdelingene er en integrert del av klubben og drives innenfor budsjett godkjent av årsmøtet.

Lokalavdelingene skal drives på en måte som ikke er i strid med klubbens formål og hovedaktiviteter. Lokalavdelingene skal utarbeide planer, budsjett, regnskap og årsrapport for sine aktiviteter, som behandles på lokalt årsmøte og sendes styret. Styret og lokalavdelingene skal holde hverandre gjensidig orientert om vesentlige saker og aktiviteter gjennom året. Ledere av lokalstyret inngår som medlem av styret, jf. §9.

Vedtektenes øvrige bestemmelser gjelder tilsvarende for lokalavdelinger så lang disse passer.

§11 Vedtektsendringer
Dette krever 2/3 flertall av avgitte stemmer og må vedtas på ordinært årsmøte.

§12 Valgkomité
Valgkomitéen består av to til tre personer som velges av årsmøtet, etter innstilling fra styretGjenvalg er mulig. Valgkomitéen utarbeider forslag til årsmøtet om nytt styre og revisor. Det skal tas hensyn til behovet for kontinuitet og gradvis fornyelse. Medlemmene kan sende inn forslag til valgkomitéen innen den frist valgkomitéen fastsetter. Valgkomitéen skal tilstrebe en styresammensetning som gjenspeiler medlemsmassen. Valgkomitéen må ha en hensiktsmessig dialog med styret i prosessen. Valgkomitéens innstilling skal være klar tidlig nok til at den kan sendes ut sammen med sakspapirene til årsmøtet.

§13 Behandling av innkomne forslag – valgkomitéens innstilling m.v.

Alle innkomne forslag skal sammen med valgkomiteens innstilling sendes styret minst tre uker før årsmøtet. Innstillingen skal være skriftlig og begrunnet.

Innkomne forslag som valgkomitéen ikke innstiller, skal av valgkomitéen listes som «Andre kandidater». Benkeforslag på årsmøtet kan kun fremmes på kandidater fra listen over «Andre kandidater». Andre benkeforslag er ikke gyldige.


§14 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt skal 2/3 av stemmene akseptere dette. Klubbens midler skal tilfalle et formål klubben har arbeidet for. Ingen medlemmer har krav på andel av midlene.