Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet behandler:

  • Årsmelding 
  • Revisorbekreftet regnskap
  • Budsjett
  • Innkomne forslag
  • Kontingent
  • Valg av styre, revisor og valgkomité

Vedlagt finnes protokoll fra tidligere årsmøter og saksdokumenter til kommende årsmøte.